Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana/osoby niepełnoletniej danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Tadeusza Kościuszki 4, dalej CKiS;
 2. Inspektorem ochrony danych w CKiS jest Jacek Wojtania (e-mail: jacek@ckissepolno.com.pl lub tel. 606227259);
 3. Pani/Pana/osoby niepełnoletniej dane osobowe przetwarzane będą w związku z 
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, Publications Office, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.
  ,na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d)  RODO,
 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 1. Pani/Pana/osoby niepełnoletniej dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3), Pani/Pana/osoby niepełnoletniej dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 3. Pani/Pana/osoby niepełnoletniej dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich/osoby niepełnoletniej danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej;
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/osoby niepełnoletniej dotyczących narusza przepisy RODO;
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.


„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.