Galeria zdjęć
1.GALERIA 2020r.2.GALERIA 2019r.3.GALERIA 2018r.4.GALERIA 2017r.5.GALERIA 2016r.6.GALERIA 2015r.7.GALERIA 2014r.8.GALERIA 2013r.9.GALERIA 2012r.10.GALERIA 2011r.11.MIĘDZYNARODOWE PLENERY MALARSKIE12.SĘPOLEŃSKI UNIWERSYTET DZIECKA13.SĘPOLEŃSKA AKADEMIA SUKCESU14.SĘPOLEŃSKA STREFA PODMIEJSKA - ARTIKi15.MUZYKA KLASYCZNA16.FOLKLOR I TRADYCJA17.WYSTAWY18.GALERIA GWIAZD19.SĘPOLEŃSKA SCENA KABARETOWA20.KOCHAMY POLSKIE SERIALE21.MUZYCZNE PODRÓŻE PO ŚWIECIE22.KULISY SŁAWY23.SAMI O SOBIE - REFLEKSJE GWIAZD24.JUBILEUSZ 50-LECIA CKiS

 Aktualności z "Satelit Kultury" i ARTIK'ów:

 

► WOK w Wałdowie jak malowany!

 

► Dzień Strażaka w ARTiK'u w Lutowie

 

► ARTiK z Lutowa obchodzi Dzień Flagi

 

► Halo tu Ziemia - ARTiK Wałdowo zdalnie

 

► Kicające zające z ARTIK'u w Wałdowie

 

► ARTiK z Lutowa w oczekiwaniu na Święta Wielkanocne

 

►  Pracowite Maluchy z ARTiK'a w Lutowie

 

► Maluchy z ARTiK'a w Lutowie przygotowują pyszności w domach

 

► ARTIK Lutowo - Światowy Dzień Opowiadania Baśni

 

► Śladami dinozaurów - ARTIK w Lutowie

 

► ARTiK z Lutowa poznaje świat za pomocą zmysłów

 

► Dzień Kobiet i Mężczyzn w Lutowie

 

► Dzień Kobiet , Dzień Mężczyzny i Dzień Sołtysa w Wilkowie.

 

► "Jak za dawnych lat" – Dzień Babci i Dziadka - Lutowo

 

► Dzień Babci i Dziadka w Wilkowie.

 

► Muzyczna kawiarenka dla babci i dziadka - Wałdowo

 

► Lutowo Dzień Babci i Dziadka

 

► Ferie zimowe w Lutowie

 

► Występ na dużej scenie - ARTiK Lutowo

 


 


 

 


 

Administracja strony:

Jacek Wojtania
gg. 16209213
e@mail: ckis.jacek@go2.pl

Regulamin

                                      


Konkurs o dofinansowanie oddolnych inicjatyw lokalnych
realizowany w ramach Programu Dom Kultury+

REGULAMINCelem konkursu jest odkrywanie i angażowanie potencjału społeczności lokalnej w obszarze kultury poprzez realizację pomysłów będących owocem oddolnych inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie.

I.    Definicje
Zgłoszenie pomysłu – dokument zawierający opis pomysłu, zawierający min. opis odbiorców, harmonogram budżet przygotowany na formularzu udostępnionym przez Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.
Dofinansowanie – środki pieniężne będące w dyspozycji CKiS w Sępólnie Krajeńskim, a przeznaczone na realizację wybranych pomysłów.
Komisja konkursowa  - komisja powołana przez Dyrektora CKiS w Sępólnie Krajeńskim w celu oceny zgłoszonych pomysłów, składająca się 5 niezależnych osób w celu zapewnienia transparentności wyboru.
Autor/autorzy – osoba fizyczna lub grupa nieformalna będąca pomysłodawcą i dokonująca zgłoszenia pomysłu.

II.    Jaki jest budżet przeznaczony na realizację wybranych pomysłów?

a)    Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację wybranych pomysłów wynosi 22 000 złotych.
b)    Maksymalna kwota dofinansowania realizacji jednego pomysłu wynosi 5 500 złotych.
c)    Dofinansowanie realizacji pomysłu wynosi 100% jego budżetu.
d)    Na koszty administracyjne możliwe jest przeznaczenie maksymalnie 10% wartości budżetu pomysłu.
e)    Na koszty związane z promocją pomysłu możliwe jest przeznaczenie maksymalnie 5% wartości budżetu pomysłu.
f)    Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana.

III.    Kto może być autorem pomysłu i dokonać jego zgłoszenia?

a)    Autorami pomysłów mogą osoby fizyczne, grupy nieformalne których członkowie są mieszkańcami gminy Sępólno Krajeńskie.
b)    Dana osoba lub grupa może być autorem i może zgłosić do konkursu tylko jeden pomysł, przy czym osoba fizyczna zgłaszająca pomysł nie może być jednocześnie członkiem grupy dokonującej zgłoszenia swojego pomysłu.

IV.    Jak długo może trwać realizacja pomysłów?

a)    Pomysły mogą być realizowane od 20 września do 20 listopada 2013 roku.
b)    Dzień 20 listopada 2013 roku jest dniem zakończenia wszystkich działań realizowanych w ramach pomysłu.

V.    Gdzie pomysły mogą być realizowane?

a)    Zgłaszane pomysły muszą być realizowane na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.
b)    Odbiorcami działań realizowanych w ramach pomysłów mogą być tylko i wyłącznie mieszkańcy gminy Sępólno Krajeńskie.
c)    Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim zobowiązuje się do udzielenia wsparcia merytorycznego oraz udostępnienia własnych pomieszczeń i sprzętu nagłaśniającego podczas realizacji pomysłu (po wcześniejszych uzgodnieniach z Dyrektorem CKiS).

VI.    Do kiedy i gdzie można składać zgłoszenia pomysłów?

a)    Autorzy, aby zgłosić swój pomysł do konkursu winni zapoznać się z niniejszym regulaminem, wypełnić formularz nr 1, nr 2 i nr 3 na komputerze, wydrukować i przesłać/dostarczyć w jednym egzemplarzu do Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie, w kopercie z napisem „Oddolne inicjatywy lokalne”.
b)    Zgłoszenia pomysłów będą przyjmowane od dnia 10 czerwca 2013 roku od godz. 1000 do dnia 4 lipca 2013 roku do godz. 1000.
c)    O przyjęciu zgłoszenia decyduje jego faktyczne wpłynięcie do Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.

VII.    Jak przebiegać będzie ocena zgłoszonych pomysłów?

a)    Komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora CKiS w Sępólnie Krajeńskim, w skład której wejdzie 5 niezależnych osób, w tym m.in. eksperci w dziedzinie kultury, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami, przy pomocy określonej karty oceny wybierze pomysły, które zostaną zarekomendowane Dyrektorowi CKiS, do dofinansowania.
b)    Do komisji konkursowej nie może zostać powołana żadna osoba bezpośrednio związana, z którymkolwiek z autorów: osób czy grup, które złożyły zgłoszenia pomysłów.
c)    Zgłoszone pomysły zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Komisja konkursowa, w oparciu o określone kryteria wybierze grupę od 3 do 7 pomysłów, które zostaną przeznaczone do dofinansowania.
d)    Decyzja Dyrektora CKiS w Sępólnie Krajeńskim o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VIII.    Jakie są kryteria oceny formalnej?

a)    Zgłoszenie złożone w terminie podanym w niniejszym regulaminie.
b)    Zgłoszenie kompletne, składające się z trzech formularzy: zgłoszenie, budżet i harmonogram.
c)    Zgłoszenie na właściwym formularzu udostępnionym w siedzibie CKiS w Sępólnie Krajeńskim oraz na stronie internetowej www.ckissepolno.com.pl
d)    Formularze opatrzone wymaganym podpisem.
e)    Brak błędów rachunkowych w zgłoszeniu.
f)    Wnioskowana kwota mieści się w limicie określonym w niniejszym regulaminie.
g)    Okres realizacji pomysłu mieści się w terminach określonych w niniejszym regulaminie.
h)    Autor złożył tylko jedno zgłoszenie i nie jest członkiem innej grupy dokonującej zgłoszenia własnego pomysłu.
i)    Wszystkie koszty w budżecie są zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu oraz limitami określonymi w niniejszym regulaminie.
j)    Zgłoszenie, w którym stwierdzono błędy formalne jest odrzucane i nie podlega ocenie merytorycznej.

IX.     Jakie są kryteria oceny merytorycznej?


a)    Odbiorcy: preferowane będą pomysły skierowane do osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży.
b)    Przestrzeń: preferowane będą pomysły wykorzystujące szeroko pojętą przestrzeń publiczną: parki, skwery, ogrody, tereny zielone, plaże, molo, biblioteki, szkoły, świetlice wiejskie itp.
c)    Nowe formy aktywności: nowatorskie działania w środowisku lokalnym, czy projekt wnosi coś nowego do danej społeczności.
d)    Geneza pomysłu: preferowane będą pomysły zainicjowane oddolnie, wynikające z inicjatywy danej społeczności lokalnej, odpowiadające na jej potrzeby.

X.    Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu?

a)    Rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie nastąpi do dnia 6 lipca 2013 roku.
b)    Informacje o wynikach konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości w dniu 6 lipca 2013 roku o godz. 1800 przed koncertem na molo.
c)    Wyniki zamieszczone zostaną także na stronie internetowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim www.ckissepolno.com.pl

 


 

 
 

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, Ul. T. Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 3880160, e@mail: sekretariat@ckissepolno.com.pl

 
Powered by: www.cdx.pl