Galeria zdjęć
1.GALERIA 2020r.2.GALERIA 2019r.3.GALERIA 2018r.4.GALERIA 2017r.5.GALERIA 2016r.6.GALERIA 2015r.7.GALERIA 2014r.8.GALERIA 2013r.9.GALERIA 2012r.10.GALERIA 2011r.11.MIĘDZYNARODOWE PLENERY MALARSKIE12.SĘPOLEŃSKI UNIWERSYTET DZIECKA13.SĘPOLEŃSKA AKADEMIA SUKCESU14.SĘPOLEŃSKA STREFA PODMIEJSKA - ARTIKi15.MUZYKA KLASYCZNA16.FOLKLOR I TRADYCJA17.WYSTAWY18.GALERIA GWIAZD19.SĘPOLEŃSKA SCENA KABARETOWA20.KOCHAMY POLSKIE SERIALE21.MUZYCZNE PODRÓŻE PO ŚWIECIE22.KULISY SŁAWY23.SAMI O SOBIE - REFLEKSJE GWIAZD24.JUBILEUSZ 50-LECIA CKiS

 Aktualności z "Satelit Kultury" i ARTIK'ów:

 

► WOK w Wałdowie jak malowany!

 

► Dzień Strażaka w ARTiK'u w Lutowie

 

► ARTiK z Lutowa obchodzi Dzień Flagi

 

► Halo tu Ziemia - ARTiK Wałdowo zdalnie

 

► Kicające zające z ARTIK'u w Wałdowie

 

► ARTiK z Lutowa w oczekiwaniu na Święta Wielkanocne

 

►  Pracowite Maluchy z ARTiK'a w Lutowie

 

► Maluchy z ARTiK'a w Lutowie przygotowują pyszności w domach

 

► ARTIK Lutowo - Światowy Dzień Opowiadania Baśni

 

► Śladami dinozaurów - ARTIK w Lutowie

 

► ARTiK z Lutowa poznaje świat za pomocą zmysłów

 

► Dzień Kobiet i Mężczyzn w Lutowie

 

► Dzień Kobiet , Dzień Mężczyzny i Dzień Sołtysa w Wilkowie.

 

► "Jak za dawnych lat" – Dzień Babci i Dziadka - Lutowo

 

► Dzień Babci i Dziadka w Wilkowie.

 

► Muzyczna kawiarenka dla babci i dziadka - Wałdowo

 

► Lutowo Dzień Babci i Dziadka

 

► Ferie zimowe w Lutowie

 

► Występ na dużej scenie - ARTiK Lutowo

 


 


 

 


 

Administracja strony:

Jacek Wojtania
gg. 16209213
e@mail: ckis.jacek@go2.pl

 

PRZETARGI I OGŁOSZENIA 2013r. 


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ckissepolno.com.pl oraz www.bip.gmina-sepolno.pl
________________________________________

Sępólno Krajeńskie: REMONT WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WAŁDOWIE - II ETAP
Numer ogłoszenia: 228298 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Sztuki , ul. Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3880160, faks 52 3880160.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckissepolno.com.pl oraz www.bip.gmina-sepolno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WAŁDOWIE - II ETAP.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przyjęto następujące, najważniejsze prace budowlane: 1) Remont parteru budynku. - rozebranie podłóg o pow. 44,995m2, - zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych o pow. 18,00 m2, - wykonanie posadzek z płytek o pow. 62,995 m2, - wykonanie cokolików - 73,80 m, - wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - 10 szt., - wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - 3,15 m2, - obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow. otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - 10.250 m2, - montaż skrzydeł drzwiowych płytowych, wewnętrznych, jednodzielnych pełnych o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończonych - 10.250 m2, - obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow. otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - 3,150 m2, - montaż skrzydeł drzwiowych płytowych, wewnętrznych, jednodzielnych pełnych o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończonych - drzwi drewniane - 3,150 m2, - montaż drzwi zewnętrznych - 4,200 m2 - zeskrobanie i zmycie starej farby o pow. 415,375m2 - dwukrotne gruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów o pow. 415,375m2 - obłożenie schodów ( płyty kamienne granit) - 9.975 m2 - remont instalacji elektrycznej - wymiana balustrady ze stali kwasoodpornej - 1 kpl., 2) Remont piętra budynku. - zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych o pow. 71,700 m2, - wykonanie posadzek z płytek o pow. 84,148 m2, - wykonanie cokolików - 68,090 m, - wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - 1 szt., - wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - 6,93 m2, - obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow. otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - 8,820 m2, - montaż skrzydeł drzwiowych płytowych, wewnętrznych, jednodzielnych pełnych o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończonych - 8,820 m2, - zeskrobanie i zmycie starej farby o pow. 287,572m2 - dwukrotne gruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów o pow. 287,572m2 2.3.Przed wykonaniem zadania kolorystykę ścian, płytek, fug oraz ich układ należy uzgodnić z Zamawiającym. 2.4 Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr 8, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 9 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej SIWZ. Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. 2.5. Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia w cenie oferty: a) uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego; b) ubezpieczenie terenu budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz katastrof budowlanych, 2.6. Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę - (osoba do kontaktu Bożena Mania - kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie - 796 259 036)..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.42.11.31-1, 45.43.00.00-0, 45.43.21.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    2.1. W zakresie warunku wskazanego w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.2. wykonawca winien wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie : - min. jedną robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona) w zakresie przebudowy lub remontu budynku, o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 PLN ( brutto ). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale XVI pkt 2 ppkt 2.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg zasady spełnia - nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    2.2. W zakresie warunku wskazanego w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.4 Wykonawca wykaże, że jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale XVI pkt 3 ppkt 3.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg zasady spełnia - nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienie dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•    inne dokumenty
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
6.1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ), 6.2. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 5 do SIWZ, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, 6.5. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik Nr 10.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 1) W terminie 30 dni, od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, właściwy organ lub inna instytucja nie wydały stosownego dokumentu. 2) Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności: a) warunki uniemożliwiające realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych przez okres powyżej 2 tygodni, b) realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, c) protesty osób prawnych i fizycznych. 3) Zaistniała konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, 4) Zaistniała konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP, itp. 5) Zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 2 tygodni. 6) Zmiana kwoty umowy wynikająca z przyjętego wynagrodzenia kosztorysowego, 7) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. 8) Wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tym przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckissepolno.com.pl oraz www.bip.gmina-sepolno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury i Sztuki ul. T. Kościuszki 4 89-400 Sępólno Kraj..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Centrum Kultury i Sztuki ul. T. Kościuszki 4 89-400 Sępólno Kraj..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie - 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi oraz ze środków Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania:

- SIZW

- Załącznik Nr8 Dokumentacja projektowa cz 1

- Załącznik Nr8 Dokumentacja projektowa cz 2

- Załącznik Nr9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Zalacznik Nr 10 Przedmiar  robót

 


25.06.2013 r.
Odpowiedź na zapytania Wykonawcy (JPG)

 Rozstrzygnięcie

Streszczenie ofert : (JPG1)

Streszczenie ofert : (JPG2)


 

 

 
 

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, Ul. T. Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 3880160, e@mail: sekretariat@ckissepolno.com.pl

 
Powered by: www.cdx.pl