Galeria zdjęć
1.GALERIA 2020r.2.GALERIA 2019r.3.GALERIA 2018r.4.GALERIA 2017r.5.GALERIA 2016r.6.GALERIA 2015r.7.GALERIA 2014r.8.GALERIA 2013r.9.GALERIA 2012r.10.GALERIA 2011r.11.MIĘDZYNARODOWE PLENERY MALARSKIE12.SĘPOLEŃSKI UNIWERSYTET DZIECKA13.SĘPOLEŃSKA AKADEMIA SUKCESU14.SĘPOLEŃSKA STREFA PODMIEJSKA - ARTIKi15.MUZYKA KLASYCZNA16.FOLKLOR I TRADYCJA17.WYSTAWY18.GALERIA GWIAZD19.SĘPOLEŃSKA SCENA KABARETOWA20.KOCHAMY POLSKIE SERIALE21.MUZYCZNE PODRÓŻE PO ŚWIECIE22.KULISY SŁAWY23.SAMI O SOBIE - REFLEKSJE GWIAZD24.JUBILEUSZ 50-LECIA CKiS

 Aktualności z "Satelit Kultury" i ARTIK'ów:

 

► WOK w Wałdowie jak malowany!

 

► Dzień Strażaka w ARTiK'u w Lutowie

 

► ARTiK z Lutowa obchodzi Dzień Flagi

 

► Halo tu Ziemia - ARTiK Wałdowo zdalnie

 

► Kicające zające z ARTIK'u w Wałdowie

 

► ARTiK z Lutowa w oczekiwaniu na Święta Wielkanocne

 

►  Pracowite Maluchy z ARTiK'a w Lutowie

 

► Maluchy z ARTiK'a w Lutowie przygotowują pyszności w domach

 

► ARTIK Lutowo - Światowy Dzień Opowiadania Baśni

 

► Śladami dinozaurów - ARTIK w Lutowie

 

► ARTiK z Lutowa poznaje świat za pomocą zmysłów

 

► Dzień Kobiet i Mężczyzn w Lutowie

 

► Dzień Kobiet , Dzień Mężczyzny i Dzień Sołtysa w Wilkowie.

 

► "Jak za dawnych lat" – Dzień Babci i Dziadka - Lutowo

 

► Dzień Babci i Dziadka w Wilkowie.

 

► Muzyczna kawiarenka dla babci i dziadka - Wałdowo

 

► Lutowo Dzień Babci i Dziadka

 

► Ferie zimowe w Lutowie

 

► Występ na dużej scenie - ARTiK Lutowo

 


 


 

 


 

Administracja strony:

Jacek Wojtania
gg. 16209213
e@mail: ckis.jacek@go2.pl

 

PRZETARGI I OGŁOSZENIA 2012r. 

 


 

 OGŁOSZENIE

 

Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

 

 

z dnia 28.05.2012 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki

 

 

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U.2008.45.271, ze zm.)

Formularz ofertowy oraz wszystkie informacje dotyczące lokalu uzyskać można w sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Kościuszki 4 (tel. 0523880160). Formularz ofertowy można również pobrać ze strony www.ckissepolno.com.pl.

Oferty według załączonego formularza można składać do dnia 29 czerwca 2012 roku do godz. 10:00 w sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki (decyduje data wpływu do CKiS).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 czerwca 2012 r. o godz. 10:15 w gabinecie nr 1 CKiS.

Opis techniczny pomieszczeń z przeznaczeniem na aptekę:

1.      Lokal usytuowany w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie z pomieszczeniem socjalnym o łącznej powierzchni 38,64 m².

2.      Lokal wyposażony jest we wszystkie media.

3.      Obecnie w lokalu funkcjonuje apteka do dnia 30.06.2012 r.

4.      Oprócz czynszu Oferent uiszcza opłaty związane z zarządem i utrzymaniem nieruchomości na podstawie odrębnej umowy.

Wszelkie niezbędne zezwolenia dotyczące funkcjonowania apteki oferent uzyska we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Do pobrania:

- Formularz ofertowy (Word)

- Formularz ofertowy (PDF)

 

Tryb zamówienia: ogłoszenie
Zamawiający: Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
Zamówienie na: wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki
Wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy  - Prawo zamówień publicznych
Termin składani ofert: 29 czerwca 2012 r. do godz. 10.00
Przyczyna unieważnienia: ogłoszenie zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu


Sępólno Krajeńskie, dnia 07.05.2012 r.


Ogłoszenie na kompleksową obsługę gastronomiczną „Jarmarku Św. Wawrzyńca”OGŁOSZENIE

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim jako organizator „Jarmarku Świętego Wawrzyńca” ogłasza otwarty konkurs na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z napojami alkoholowymi zawierającymi do 4,5 % alkoholu oraz piwa.

 

I. Przedmiot konkursu:
Obsługa kompleksowa zaplecza gastronomicznego wraz z napojami alkoholowymi zawierającymi do 4,5 % alkoholu oraz piwa.

II. Zakres rzeczowy konkursu:
1) cel: kompleksowa, profesjonalna obsługa imprezy plenerowej.
2) termin realizacji zadania: 11 sierpnia 2012 r. w godzinach 13.00-22.00.
3) miejsce realizacji zadania: Stadion MLKS „Krajna”, ul. Chojnicka 19, 89-400 Sępólno Krajeńskie
4) osoba do kontaktu: Julita Maciaszek - Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
    (telefon kontaktowy: 52 3880160).

III. Warunki konkursu.
1. Wymagania ze strony organizatora:
a) Doświadczenie w zabezpieczaniu zaplecza gastronomicznego wraz z napojami alkoholowymi zawierającymi do 4,5 % alkoholu oraz piwa.
b) Wyposażenie ogródków gastronomicznych w ławostoły wraz z parasolami na nie mniej, niż 400 osób (40 kompletów + 20 parasoli).
c) Wykonanie zadaszenia przynajmniej części ogródków.
d) Współfinansowanie imprezy.
e) Wyposażenie ogródków gastronomicznych w:
•    potrawy z grilla
•    potrawy Fast food
•    napoje gazowane i niegazowane
•    małą gastronomię
f) Wyposażenie ogródków gastronomicznych w nalewaki roll – bar
2. Oferent składa wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu potencjałem technicznym (Załącznik nr 1);
b) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia)
c) oświadczenie oferenta potwierdzające dobry stan techniczny urządzeń oraz aktualne decyzje dopuszczające urządzenia do eksploatacji (Załącznik nr 2).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wzywania Wykonawców do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

 
IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
2. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać: nazwę i adres Oferenta oraz podpis Oferenta.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści formularza oferty (Załącznik nr 3).
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie (nie wolno używać korektora) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę oraz dodatkowo opatrzone datami ich dokonania.
5. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem „Oferta – Jarmark Świętego Wawrzyńca”.
6. Wszelkie elementy oferty nie opakowane mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia ofert i oceny ofert.
7. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane oraz złączone w sposób trwały.
8. Wszystkie koszty związane z opracowaniem i dostarczeniem oferty obciążają Oferenta.

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do 31 maja 2012 r. (liczy się data wpływu) na adres Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Oferty otrzymane po upływie terminu nie zostaną rozpatrzone.
2. Otwarcie ofert i wybór oferenta odbędzie się w dniu 4 czerwca 2012 r. o godz. 10:00 w budynku Centrum Kultury i Sztuki, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
VI. Wybór oferty.
1. Wyboru oferty dokona komisja w składzie:
•    Julita Maciaszek    Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
•    Sławomir Frosina    Główny Księgowy Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
•    Hanna Kujoth        Referent Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.
2. W przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, wówczas Oferenci, którzy złożyli oferty zawierające taką samą propozycję zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych w terminie do 2 dni roboczych.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, wyłoniona przez komisję.

 

VII. Formalności przedumowne.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym Oferentów, którzy złożyli oferty oraz udostępni tę informację na stronie internetowej www.ckissepolno.com.pl.
2. Umowa z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.


Załączniki potrzebne do oferty:


- Załącznik nr 1.(PDF) - Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu potencjałem technicznym.

- Załącznik nr 2.(PDF) - Oświadczenie oferenta potwierdzające dobry stan techniczny urządzeń oraz aktualne decyzje dopuszczające urządzenia do eksploatacji.

 

- Załącznik nr 3.(PDF) - Formularz oferty.

 

- Tekst ogłoszenia(PDF)

 


Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim informuje, że na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z napojami alkoholowymi zawierającymi do 4,5 % alkoholu oraz piwa „Jarmarku Świętego Wawrzyńca” wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę Handlowo-Usługową Teresa Stońska; Działka Nr 193/5; Obręb Dziechowo, 89-400 Sępólno Krajeńskie.


 

 
 

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, Ul. T. Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 3880160, e@mail: sekretariat@ckissepolno.com.pl

 
Powered by: www.cdx.pl