Galeria zdjęć
1.GALERIA 2020r.2.GALERIA 2019r.3.GALERIA 2018r.4.GALERIA 2017r.5.GALERIA 2016r.6.GALERIA 2015r.7.GALERIA 2014r.8.GALERIA 2013r.9.GALERIA 2012r.10.GALERIA 2011r.11.MIĘDZYNARODOWE PLENERY MALARSKIE12.SĘPOLEŃSKI UNIWERSYTET DZIECKA13.SĘPOLEŃSKA AKADEMIA SUKCESU14.SĘPOLEŃSKA STREFA PODMIEJSKA - ARTIKi15.MUZYKA KLASYCZNA16.FOLKLOR I TRADYCJA17.WYSTAWY18.GALERIA GWIAZD19.SĘPOLEŃSKA SCENA KABARETOWA20.KOCHAMY POLSKIE SERIALE21.MUZYCZNE PODRÓŻE PO ŚWIECIE22.KULISY SŁAWY23.SAMI O SOBIE - REFLEKSJE GWIAZD24.JUBILEUSZ 50-LECIA CKiS

 Aktualności z "Satelit Kultury" i ARTIK'ów:

 

► WOK w Wałdowie jak malowany!

 

► Dzień Strażaka w ARTiK'u w Lutowie

 

► ARTiK z Lutowa obchodzi Dzień Flagi

 

► Halo tu Ziemia - ARTiK Wałdowo zdalnie

 

► Kicające zające z ARTIK'u w Wałdowie

 

► ARTiK z Lutowa w oczekiwaniu na Święta Wielkanocne

 

►  Pracowite Maluchy z ARTiK'a w Lutowie

 

► Maluchy z ARTiK'a w Lutowie przygotowują pyszności w domach

 

► ARTIK Lutowo - Światowy Dzień Opowiadania Baśni

 

► Śladami dinozaurów - ARTIK w Lutowie

 

► ARTiK z Lutowa poznaje świat za pomocą zmysłów

 

► Dzień Kobiet i Mężczyzn w Lutowie

 

► Dzień Kobiet , Dzień Mężczyzny i Dzień Sołtysa w Wilkowie.

 

► "Jak za dawnych lat" – Dzień Babci i Dziadka - Lutowo

 

► Dzień Babci i Dziadka w Wilkowie.

 

► Muzyczna kawiarenka dla babci i dziadka - Wałdowo

 

► Lutowo Dzień Babci i Dziadka

 

► Ferie zimowe w Lutowie

 

► Występ na dużej scenie - ARTiK Lutowo

 


 


 

 


 

Administracja strony:

Jacek Wojtania
gg. 16209213
e@mail: ckis.jacek@go2.pl

 

PRZETARGI I OGŁOSZENIA 2011r. 

 


Sępólno Krajeńskie: REMONT WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WAŁDOWIE
Numer ogłoszenia: 169426 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Sztuki , ul. Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3880160, faks 52 3880160.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckissepolno.com.pl, www bip.gmina-sepolno.pl

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WAŁDOWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje : 1) Wymianę podłogi w części pomieszczeń świetlicy wiejskiej, zgodnie z dokumentacją projektową. Przyjęto następujące prace budowlane: - zdemontować istniejące posadzki z lastrico/drewniane, warstwy izolacyjne i podbudowy do rzędnej pozwalającej wykonać nowoprojektowaną posadzkę; po rozbiórce należy ocenić stan techniczny podkładów podłogowych pod kątem ich dalszego wykorzystania - szczegółowy zakres prac ustalić z Zamawiającym po dokonaniu odkrywek - wykonać nową podbudowę z betonu B10 gr. 10 cm; - ułożyć izolację przeciwwilgociową - 2 x folia polietylenowa gr. 0,2mm - ułożyć izolację ciepłochronną ze styropianu EPS 100 gr. 10 cm o wsp. przewodności 0,040 W/mK - wykonać podkład cementowy gr. min. 4 cm; - wykonać warstwę wyrównawczą gr. 2cm; - ułożyć posadzkę z wykładziny PCV- wykładziny homogeniczne spawane, cokoliki z tejże wykładziny; klasy użytkowej 43 wg EN 685; grubości całkowitej 2,00 mm wg EN 428; grubości warstwy użytkowej 2,00 mm wg EN 429; grupie ścieralności P wg EN 660-1; antypoślizgowość R9 wg DIN 51130 lub pow. 0,3 wg EN 13893; wgniecenie resztkowe poniżej 0,06 wg EN 433; gat. I. - w wiatrołapie (pom.01) ułożyć płytki gres o wym. 30x30cm z cokolikami, 2) Remont szatni mający na celu przystosowanie pomieszczenia do pełnienia funkcji kuchni. W chwili obecnej pomieszczenie ma charakter szatni. Dostęp do pomieszczenia zapewniają drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Pomieszczenie wyposażone jest w instalację: elektryczną, ogrzewanie pomieszczenia - grzejnik 11KV/1000, L=600. Przystosowano pomieszczenie do nowej funkcji poprzez zmianę wykończenia wnętrza i montaż wymaganych urządzeń. Zmiany polegają na renowacji ścian wewnętrznych, sufitu i podłogi. Zmiany te nie naruszają w żaden sposób konstrukcji budynku. Przyjęto następujące prace budowlane: - wykonanie na posadzce betonowej warstwę wyrównawczą oraz ułożenie płytek granito-gesowych, - powierzchnię ścian i sufitu pomalować 2-krotnie farbą akrylową zmywalną zgodnie z wystrojem wnętrza, - na ścianach do wysokości 2,20 m ułożyć płytki ceramiczne (powierzchnia łatwo zmywalna), W zakres przedmiotowego postępowania nie wchodzi: - wyposażenie kuchni, - prace instalacyjne (elektryczne, wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania). 2.3 Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr 8, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 9 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej SIWZ. Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. 2.4. Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia w cenie oferty: a) uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego; b) ubezpieczenie terenu budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz katastrof budowlanych, 2.5. Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę - (osoba do kontaktu Bożena Mania - kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie - 796 259 036)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    2.1. W zakresie warunku wskazanego w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.2. wykonawca winien wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) w zakresie przebudowy lub remontu budynku, o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 PLN ( brutto ). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale XVI pkt 2 ppkt 2.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów .

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    2.2. W zakresie warunku wskazanego w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.3 wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk jakie zostaną im powierzone, tj.: - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394). Zastosowanie mają również przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale XVI pkt 3 ppkt 3.1. i 3.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6.1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ) 6.2. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 1) W terminie 30 dni, od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, właściwy organ lub inna instytucja nie wydały stosownego dokumentu. 2) Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności: a) warunki uniemożliwiające realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych przez okres powyżej 2 tygodni, b) realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, c) protesty osób prawnych i fizycznych. 3) Zaistniała konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, 4) Zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 5) Zaistniała konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP, itp. 6) Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na wprowadzenie podwykonawcy lub na rozszerzenie zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie. 7) Zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 2 tygodni. 8) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. 9) Wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tym przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego. 10) Nastąpiła siła wyższa obejmująca: a) klęski żywiołowe, b) powodzie i inne anomalia klimatyczne. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckissepolno.com.pl oraz www.bip.gmina-sepolno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury i Sztuki ul. T. Kościuszki 4 89-400 Sępólno Kraj..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2011 godzina 11:00, miejsce: Centrum Kultury i Sztuki ul. T. Kościuszki 4 89-400 Sępólno Kraj. (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie - 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi oraz ze środków Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Julita Maciaszek - Dyrektor
 

Pliki do pobrania:

 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - WORLD

 

- Załacznik Nr 8 - Dokumentacja projektowa - RAR

 

- Załącznik Nr 9 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - PDF

 

- Załącznik Nr 10 – Przedmiar robót - PDF

 

Rozstrzygnięcie

 

► Streszczenie oceny ofert - PDF

 


 

 
 

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, Ul. T. Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 3880160, e@mail: sekretariat@ckissepolno.com.pl

 
Powered by: www.cdx.pl